مانگی موحیبەت

 

هاتەوە نەسـیمی سوبـح و ، گەنجی

یـــاران هاتەوە

تاڤگەی شەونمی بەخشینە ، وەرزی

بـــاران هاتەوە

 

ئاوەنیایی وادەی ڕۆحە دڵ سپاردن

جــەنــــەتـــــە

بـۆ خـاوێـنـی نەفسە وادەی ، جاری

جـــاران هاتەوە

 

دێمی بۆ ؟ دێراوی دڵ بە ، دێرنییە

جـــانــا دلــێـــر

وا ( بــەیــان )ی لــێـخـۆشــبـوونی

تۆبەکاران هاتەوە

 

مەیــدۆڕێــنـــە پـاکی چاوو دەم و

دڵ و داوێـــنـــت

زاخــاوی دەروون بــۆ مەیلی کۆی

نــــازاران هاتەوە

 

مانگی موحیبەت بە لوتفی : سپی

بـوونـی تـۆیە تۆ

بــۆ حەیا : ئـــاوی حــەیاتــە ، بۆ

ڕێـبواران هاتەوە

 

ڕۆژێکە هەڵدێ و لە(کەل)ی ناخی

تـۆوە دەرکــەوێ

شەمـسـتانەو ، وا سـوکـنـایـی دڵ

ئەوگاران هاتەوە

 

) تاوگۆزی ) بە میهری تۆوە میری

میرانە ، وەلــێ

نەویـدی بـۆ کـۆی ئـادەمی ، ڕێـی

دڵداران هاتەوە.

 

عبدالرحمن تاوگۆزی

٢١/٣/٢٠٢٣

 

Qadirzada.com © 2009 - 2023. All rights reserved