مـن و تـۆ

 

مـن لەتـۆدا

تـۆ لـەمـنـدا

وەك داربـەڕوو

 پـەل دەهـاویـن

مـن نـازانـم

كـامـمـان رۆژو

کـێـمـان شـەویـن

ستار ئەحمەد

Qadirzada.com © 2009 - 2015. All rights reserved