هێمن کۆچەری


ئێستایی وڵات

ئهڵێن خۆشهو بۆتهبه‌‌ههشت وڵاتهکهم..
منیش ده‌‌بێ بهم تابلۆیهپێناسهیی کهم ..


خۆشی و جوانی به‌‌بێ یـــــــاســـا.
واتا یهك توور بۆچی خـــــــاسه.


حهزم ئهکرد ماڵهکهیی من قوڕو بهرد بێ.
گرنگ نیه له شار بژیم یان له لادێ..

بۆ ڕۆشنبر بۆ پیاوی ژیر بۆته زیندان..
دهشتێکی پان و بهرینه بۆ بێویژدان..


ههرزانترین کاڵای بازاڕ مهعریفته..
چهواشهکار ئهندازیارو بلیمهته ..


من گیرۆدهیی کاپیتالیزمم ئهزیزم..
ئهیی نابینی ڕهنگی زهردی وهك پایزم ..


ڕۆژێ بهناویی دینهوه ڕۆژ بزهیی دیموکراسی..
ئهمان خهنه تۆڕی مهرگوو ڕاومان ئهکهن وهکو ماسی.


ڕۆژێ ئهبنه فهریاد رهسو گرێی بهخت ئهکهنهوه..
ڕۆژێ ئهدهن لهشهقهیی باڵ ئاوڕ لهکهس نادهنهوه.

ئیدیی خۆشی کوانێ لێره من لهگهندهڵیدا خنکام..
چی لهم کۆشکو تهلارهکهم هێندهیی تهمهنم بێ هیوام ..


ههندێک ئهڵێن بهدبین مهبه ڕابردوت لهبیر چۆتهوه ..
داهاتووش وهك ڕابردوه وهکوو برین  نوێ بۆتهوه..


کورد وتهنی دهستی خاڵی مایهپووچین..
ئهمڕۆو سبهیی  ههر ههموومان  لهسهر کۆچین...


هۆنراوهیی هێمن کۆچهریی
ووشهکان یاخیی نین..بهڵکو بهڕووحێکی یاخیی دهخوێنینهوه


 


Qadirzada.com © 2009. All rights reserved