ژنێك لەهەنسكی گوڵ ناسكترە

ستار ئەحمەد

ژنێك لەهەنسكی گوڵ و

دانەی باران ناسكترە

رۆژانی زریوەی بەفرەو

شەوانی نوقمی ئاگرە

روومەتی كانیلەی خەمەو

چاوەكانی

دووبەرسلەی چرۆی ترێ

پرچی لاسكی سنەوبەرەو

لەگەرووی خەزانا دەمرێ

سنگی لوتكەی سیاپۆشە

دوو سوورە سێوی ئەو دیوی

لەسەر كۆشە

گەردنی توولە رێی نوورە

دەروونی مەزرای بەرامەو

نەرمە هەناسەی چنوورە

قەدی شمشاڵی شوانە

شەماڵی جوانی دەیژەنێ

زمانی فەرهەنگی شیعرە

ئاسۆ چوارچێوەی دەتەنێ

كوڵمی مانگی شەوی تارە

گەواڵەی ژان دایپۆشیوە

سەرسامم لەكاری خودا

هەرگیز جوانی وام نەدیوە

 

Qadirzada.com © 2016. All rights reserved