(( گیان))

       تۆ چرۆی خوێنی هابیل بووی

       نیگای گەواڵە رایكێشای

       بەرامەی كەشێك

       هەناسەو

       وردە رۆندكی سروشت بوو

       بووە پرشنگی ئاوێك روون

       نووری گیانتی لێ دروست بوو

ستار ئەحمەد

 

Qadirzada.com © 2016. All rights reserved