ئه وینمان

 

به یه که وه گه لێ جوانین

وه‌ک به هار و گو ڵ و ئه وین

له ناو لانکه ی ڕۆمانسیا

له پا نتایی په ڕاوی ژین

*****

هه رگیزله چاوا ناتروکێ ی

بوویته‌ غه می دڵی ته نگم

له خه ونیشا تۆ ئه بینم

وێنه‌ی هێمای ناو و ڕه نگم

******

له ناو ڕوحما تواویته وه

وه ک په روانه له ده وری مۆم

خۆشم ئه وێی وه‌ک هه ناسه

شیرینتری له ڕۆحی خۆم

*****

له ناو گۆشه ی حه زه کانما

بووی به نیگای یه خه مه وه

له ماڵی پڕ ئه وینداری،

سۆزی عه شقم ئه خه مه وه


 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved