هـه نـدێـك لـه بـڵاوکـراوه فارسیه کان


ده نگو ڕه نگی فارسی گۆرانی و فیلم


هه ندێك بڵاو کراوه ی عه ره بی

هـه نـدێـك لـه بـڵاوکـراوه کـانـی جــیـهـان

 

Qadirzada.com ©2009. All rights reserved